Kasvava metsa raieõiguse müük

(Puit meile, maa ja tulu teile)

Üheks võimaluseks teenida oma metsast tulu on müüa raieõigus fikseeritud hinnaga. Sellist lähenemist kasutatakse eelkõige siis, kui metsaomanik soovib jääda endiselt metsamaa omanikuks, aga annab loa raiuda oma metsa kokkulepitud tingimustel ja summas. Üldiselt on see sobivaim maaomanikele, kellel ei ole metsa majandamine põhitegevusala.

Raieõigust soovitame kindlaks määratud hinnaga müüa juhul, kui Teie mets on küps lageraieks või kui eelnevalt on võimalik hinnata täpne raiemaht. Selleks tuleb enne müügiprotsessi lasta mets hinnata atesteeritud taksaatoril ehk professionaalsel metsakorraldajal, kes annab ülevaate metsas kasvavast ning metsatöödest, mis tuleks järgneva 10 aasta jooksul läbi viia.

 • Millest koosneb Metsamajanduskava?
 • Loe lähemalt metsamajanduskava taotlemisest SIIT
 • Metsamajanduskava taoltemiseks võtke meiega ühendust

Pärast metsakorralduskava kehtestamist tuleks esitada metsateatis planeeritud raieliikide ja mahtudega Keskkonnaametile, kas e-kirja teel metsaregistri kaudu või minna maakonnakeskuses asuvasse kontorisse. Tavapäraselt võtab metsateatise menetlus aega kuni 15 tööpäeva ning lubava märkega metsateatis kehtib 1 aasta, mille jooksul on lubatud teostada vastav raie.

Juhul, kui ei jõuta enne metsateatise lõppemist kinnistul raiet teha, tuleb metsateatis pikendada kas maaomanikul või volitatud esindajal.

Alati võite ühendust võtta oma maakonnas tegutseva Keskkonnaameti metsandusspetsialistiga, et küsida nõu. Metsaosakonna kontaktid leiate SIIT.

Raieõigust võid müüa kehtivate inventeerimisandmete või metsateatise alusel nii metsaoksjonil, kui ka teha suunatuid pakkumisi metsafirmadele.

Kuidas kujuneb välja puidu hind?

 • 1. Puuliik - kallimad puuliigid on kuusk, mänd, kask
 • 2. Puu kvaliteet - headust mõjutavad näiteks tüve koonilisus, laasumine, puitu kahjustanud mädanikud
 • 3. Puidu kogus - keskmiselt kasvab 1 hektaril 250 tihumeetit puitu. Puistu kasvava metsa maht erineb mõnevõrra väljatulekust. Väljatuleku arvutamiseks korrutatakse kasvava metsa maht koefitsendiga 0,8
 • raieõiguse ost pilt
 • 4. Asukoht ja väljaveotee pikkus - mida kaugemal on laoplats ja metsamaterjali kokkuostupunkt, seda kõrgemad on kulutused puidu veoks
 • Raieõiguse müük metsaomaniku vaatenurgast?

  Tuginedes inventeerimisandmetele ja metsateatisele saame Teile teha esialgse hinnapakkumise. Täpse hinna selgitab välja juba professionaalne meeskond koostöös taksaatoriga metsas järgides eespool nimetatud tegureid.

  Kasvava metsa müük vormistatakse raieõiguse lepinguga (mitte-notariaalne tehing), kus määratakse raieala, tingimused ja tähtajad. Pärast lepingu sõlmimist tasume lepingus kokku lepitud kogusumma müüja pangakontole. Järgmiste etapidega alustades metsamajandamise planeerimisest kuni ülestöötamise ja raieala korrastamise eest vastutab metsameister.

  Loomulikult on meie meeskond abiks Teile küsimuste korral ja dokumentide sõlmimisel (metsakorraldamiskava, metsateatis, raieõiguse leping) ning muud kooskõlastused näiteks naabrite, omavalitsuse, tehnovõrkude valitsejatega, ajame korda juba meie.

  Raieõiguse võõrandamiseks vajalikud dokumendid:

 • 1. Isikut tõendav dokument
 • 2. Maaomaniku seaduslikkust tõendav kanne e-kinnistusraamatus
 • 3. Kehtivad metsainventeerimisandmed (alla 5 hektari suurusel kinnistul ei ole tarvis metsa inventeerida) (VAATA NÄIDET)
 • 4. Kehtiv metsateatis (VAATA NÄIDET)
 • 5. Raieõiguse võõrandamise leping, mis on allkirjastatud ostja ja müüa poolt kas paberkandjal või digitaalselt (VAATA NÄIDET)
 • raieoiguse ost 2ne pilt

  Täna julgeme metsaomanikule soovitada raieõiguse võõrandamist, sest metsa oskuslikult majandades paneme aluse uuele metsapõlvele ning ka tulevastele generatsioonidele jääb koht kuhu minna seenele või lihtsalt metsa energeetilist mõju nautima.

  raieõiguse ost

  2. Raieõiguse müük metsamaterjali väljaveo alusel

  (Puit meile, Maa ja müüdud metsamaterjali tulu teile)

  Raieõigust võib müüa ka müüdud metsamaterjali koguse alusel, kus omaniku tulu kujuneb välja müüdud metsamaterjali kogustest lahutades maha kulutused raiele ja äraveole. Sellise mitte-notariaalse lepingu sõlmimisel jääb maa omanikule ja tulu metsaraiest makstakse sõltuvalt kokkuleppest, kas 2/3 ettemaksuna või täies ulatuses pärast puidu realiseerimist. ˇ

  Selline raieõiguse tüüp annab kõige täpsema müügihinna, sest langetatud puitu ja selle müügikogust on lihtsam hinnata kui kasvavat metsa. Kõige suurem risk sellise lepingutüübi puhul on see, et reeglina soovib ostja juba raietööde ajal alustada puidu äraveoga, mistõttu ei pruugi omanik saada täielikku ülevaadet puidukogusest.

  Täpseima tulemuse annab harvesteri väljatrükk, mille mõõtmisviga on +-2%. Lõpliku müügihinna aluseks on harvesteri väljatrükk ja kokkuostupunkti müügiaktid veoselehtedega.

  Kuidas näeb kogu protsess Teile välja?

  Tuginedes inventeerimisandmetele ja metsateatisele vormistame raieõiguse lepingu, kus määratakse raieala, tingimused, tähtajad ja maksekohustused. Järgmiste etappide alustades metsamajandamise planeerimisest kuni puidu müügini ja raieala korrastamise eest vastutab metsameister. Läbipaistvuse tagamiseks on oluline suhelda ja anda teada raie algusest ja lõpust, tagasisidet puidumüügi hindadest ja müüdud sortimentide kogustest.

  Tänapäevane raietehnika võimaldab hankida kvaliteetselt metsamaterjali, mille tööstus kasutab põhimõtteliselt 100% ära. Üks kahjustusteta puu jaotub järgmisteks puidusortideks kasvava hinna alusel: palk, peenpalk, paberipuit, küttepuu, raidmed (oksad, ladvad, tüveosad) ning igal sortimendil on oma kokkuostuhind.

  Eestis on levinud peamiselt segametsad (v.a puhtmännikud või nõukogude ajal põllumaale istutatud puhtkuusikud), mistõttu saadakse metsamajandamisel palju erinevaid sortimente, mida hinnastatakse erinevalt ja ostetakse kokku erinevates kokkuostujaamades. Kogu sündmuste arenemise vältel nõustame ja abistame maaomanikku.

  Täna julgeme metsaomanikule soovitada raieõiguse võõrandamist müüdud koguste põhjal koostöös usaldusväärse partneriga.

  Vaata puidu kokkuostuhindasid 2018 aasta IV kvartalis SIIT. Puidu kokkuostuhinnad 2019. aasta I kvartali kohta saabuvad käesoleva aasta aprillis.

  Maaomaniku kohustused pärast raiet

  Maaomanikul lasub kohustus 3 aasta jooksul pärast raieõiguse müüki deklareerida raieõiguse müügist saadud tulu Maksu-ja Tolliametis, kus võib maha arvestada näiteks taasmetsastamisele (maapinna mineraliseerimine, istutus, külv, hooldus, ulukitõrje) tehtud kulutused. Täpsed juhised raieõiguse müügist teenitud tulu kohta leiate Maksu-ja tolliameti artiklist (või meie lihtsustatud kokkuvõttest) . Tulumaksumäär aastal 2019 on 20%.

  metsamaa pilt

  Teine oluline nõue maaomanikule on pärast raiet rakendada võtteid uue metsa kasvama minekuks. Üha enam metsaomanikke teeb kulutusi, et mets uueneks majanduslikult otstarbekate puuliikidega, mis on vastavuses puistu kasvukohatüübiga. Õiged valikud ja töövõtted täna tagavad juba 20 aasta pärast uue tulu metsaomanikule.

  Meie pakume terviklahendust oma klientidele korraldades pärast raietöid ka maapinna mineraliseerimist, külvi ja istutamist ning edasist hooldust. Vajadusel korrastame ja puhastame kraavid!