Kasvava metsa raieõiguse ost

Kasvava metsa raieõiguse ostame raieõiguse võõrandamise lepingu alusel. Metsa ostu tehingud vormistatame alati notaris, kuid raieõiguse ostu puhul sätestame raideõiguse ostja (meie) ja müüja (teie) vahelised tingimused ja kokkulepped raieõiguse võõrandamise lepingus. Raieõiguse ostu protsess algab teiepoolse hinnapakkumise päringuga, mille järel käime isiklikult teie metsakinnistul ning vaatame üle metsas leiduva metsamaterjali hulga, kvaliteedi ja muud hinda puudutavad faktorid. Tänu meie pikaaegsele kogemusele, pakume teile lihtsat ja professionaalset teenust.

Tänu meie kogemusele, saame teid aidata kõigi raieõiguse müügiga kaasnevate küsimuste lahendamisel, olgu selleks raieteatise ettevalmistamine, metsakinnistu hindamine või mõni muu raietöödega tekkiv küsimus.

Raieõiguse müük on teie jaoks paindlik ja turvaline tehing. Kuna tegeleme raietöödega ning metsamajandusega üle Eesti, võite meie ekspertiisi usaldada. Raieõiguse võõrandamise järel võite alati kindlad olla, et järgime erinevaid seadusi nagu Metsaseadus või Looduskaitseseadus, kui ka metsamajandamise head tava, mille kohta saate lähemalt lugeda siit.

Kui te soovite saada metsamaterjali eest parimat hinda, võtke hinnapakkumine ka meie käest.

Lisaks võite alati kindlad olla, et peale metsaraie teostamist jätame teie kinnistu eeskujulikku seisukorda, korraldame metsamaterjali äraveo kokkuostu ning teie soovi korral, aitame ka kinnistu taasmetsastamisel. Metsa istutamise kohta vaata lähemalt SIIT.

Kui te soovite abi metsateatise esitamisel Keskkonnaametile või raietööde planeerimsiel, vaadake sellest lähemalt vajutades SIIA. Samuti võite lugeda meie pikemat postitust teemal Metsateatis.

Juhul, kui teil pole kehtivat metsamajanduskava, aitame teid ka metsakava koostamisel. Metsamajanduskavast saate lähemalt lugeda meie kokkuvõttest Metsamajandamiskava. Kui teid huvitab üldisemalt, millest metsamajanduskava koosneb ning miks seda vaja on, samuti kuidas metsamajanduskava koostatakse, võite lugeda metsamajanduskava koduleheküljelt.

Raieõiguse ostu tasuta hinnapakkumine

Raieõiguse ost ja tasuta hinnapakkumine - olenemata, millises seisus teie metsakinnistu on, kus teie kinnistu asub, või milline on metsakinnistul asuva puistu seisukord on meil ettevõttes 2 kogenud taksaatorit, kes suudavad metsamaterjali väärtuse ka iseseisvalt kohapeal käies hinnata, olenemata metsamajanduskava olemasolust.

raieõiguse ost

Kasvava metsa raieõiguse müük metsafirmale

Raieõiguse müük

parimale pakkujale ei tähenda teile kui metsaomanikule parimat võimalikku tulemust. Seda eelkõige, sest raietööde järgsete metsamaterjali äraveoteede ning kinnistu korrastamist ei arvestata reeglina raieõiguse võõrandamise lepingu hinna sisse. Metsaomanikule on kõige kasulikum raieõiguse võõrandamine kogemustega metsandusettevõttele. Kui raieõiguse võõrandamise leping on sõlmitud korrektselt ning metsaomanik on raieõiguse müügiga kaasnevatest võimalustest korrektselt informeeritud, saab raieõiguse ostu/müügi lepingusse kirjutada ka erinevaid tingimusi, mis kohustavad metsafirmat otseselt eelnimetatud tegevustega arvestama.

Metsaomanikuna soovite suure tõenäosusega metsakinnistu ka tulevikuks säilitada, et sinna uus mets istutada ning ka edaspidi metsa jätkusuutlikult majandada. Seetõttu tasub raieõiguse võõrandamiseks kasutada kogenud metsafirma teenust.

Kui teil on raieõiguse ostu või raieõiguse müüki puudutavaid küsimusi, helistage või võtke ühendust läbi kontaktivormi.


Raieõiguse ost ja raieõiguse võõrandamise lepingu sõlmimine kasvavale metsale

raieõiguse müük ja raieõiguse ost

Raieõiguse võõrandamise lepingu sõlmime teiega, kui oleme planeerinud raietööde mahu, raietööde hinna ning selles kas raieõiguse müük toimub fikseeritud hinnaga või väljaveetud metsamaterjali alusel. Raieõiguse võõrandamise lepingu sõlmime üheks aastaks ning olenevalt soovile, võime seda ka pikendada, kuid reeglina teostame raietööd 1 aasta jooksul, peale raieõiguse ostu.

Ennem raieõiguse müügilepingu sõlmimist lepime kokku kõigi vajalike kolmandate osapooltega, et oleks selge, kuidas metsamaterjal metsast välja saab ning sealt edasi metsamaterjali kokkuostu jõuab. Lisaks kokkulepped või lepingud naaberkinnistu omanikega, kui selleks on vajadust.

Loomulikult nõustame teid ka kõigi kaasnevate küsimuste puhul, tehniliste ja seadusandlikke nüannsidega ning vajadusel aitame teid metsamajanduskava koostamisel, kui ka metsateatise esitamisel.

Raieõigust saab müüa kahte erinevat moodi:

1. Raieõiguse müük fikseeritud hinnaga


Üheks võimaluseks teenida oma metsast tulu on müüa raieõigus fikseeritud hinnaga. Sellist lähenemist kasutatakse eelkõige siis, kui metsaomanik soovib jääda endiselt metsamaa omanikuks, aga annab loa raiuda oma metsa kokkulepitud tingimustel ja summas. Üldiselt on see sobivaim maaomanikele, kellel ei ole metsa majandamine põhitegevusala.

Raieõigust soovitame kindlaks määratud hinnaga müüa juhul, kui Teie mets on küps lageraieks või kui eelnevalt on võimalik hinnata täpne raiemaht. Selleks tuleb enne müügiprotsessi lasta mets hinnata atesteeritud taksaatoril ehk professionaalsel metsakorraldajal, kes annab ülevaate metsas kasvavast ning metsatöödest, mis tuleks järgneva 10 aasta jooksul läbi viia.

  • Millest koosneb Metsamajanduskava?
  • Loe lähemalt metsamajanduskava taotlemisest SIIT
  • Metsamajanduskava taoltemiseks võtke meiega ühendust

Pärast metsakorralduskava kehtestamist tuleks esitada metsateatis planeeritud raieliikide ja mahtudega Keskkonnaametile, kas e-kirja teel metsaregistri kaudu või minna maakonnakeskuses asuvasse kontorisse. Tavapäraselt võtab metsateatise menetlus aega kuni 15 tööpäeva ning lubava märkega metsateatis kehtib 1 aasta, mille jooksul on lubatud teostada vastav raie.

Juhul, kui ei jõuta enne metsateatise lõppemist kinnistul raiet teha, tuleb metsateatis pikendada kas maaomanikul või volitatud esindajal.

Alati võite ühendust võtta oma maakonnas tegutseva Keskkonnaameti metsandusspetsialistiga, et küsida nõu. Metsaosakonna kontaktid leiate SIIT.

Raieõigust võid müüa kehtivate inventeerimisandmete või metsateatise alusel nii metsaoksjonil, kui ka teha suunatuid pakkumisi metsafirmadele.

Kuidas kujuneb välja puidu hind?

1. Puuliik kallimad puuliigid on kuusk, mänd, kask

2. Puu kvaliteet headust mõjutavad näiteks tüve koonilisus, laasumine, puitu kahjustanud mädanikud

3. Puidu kogus - keskmiselt kasvab 1 hektaril 250 tihumeetit puitu. Puistu kasvava metsa maht erineb mõnevõrra väljatulekust. Väljatuleku arvutamiseks korrutatakse kasvava metsa maht koefitsendiga 0,8

4. Asukoht ja väljaveotee pikkus mida kaugemal on laoplats ja metsamaterjali kokkuostupunkt, seda kõrgemad on kulutused puidu veoks

Raieõiguse müük metsaomaniku vaatenurgast?

Tuginedes inventeerimisandmetele ja metsateatisele saame Teile teha esialgse hinnapakkumise. Täpse hinna selgitab välja juba professionaalne meeskond koostöös taksaatoriga metsas järgides eespool nimetatud tegureid.

Kasvava metsa müük vormistatakse raieõiguse lepinguga (mitte-notariaalne tehing), kus määratakse raieala, tingimused ja tähtajad. Pärast lepingu sõlmimist tasume lepingus kokku lepitud kogusumma müüja pangakontole. Järgmiste etapidega alustades metsamajandamise planeerimisest kuni ülestöötamise ja raieala korrastamise eest vastutab metsameister.

Loomulikult on meie meeskond abiks Teile küsimuste korral ja dokumentide sõlmimisel (metsakorraldamiskava, metsateatis, raieõiguse leping) ning muud kooskõlastused näiteks naabrite, omavalitsuse, tehnovõrkude valitsejatega, ajame korda juba meie.

Raieõiguse võõrandamiseks vajalikud dokumendid:

1. Isikut tõendav dokument

2. Maaomaniku seaduslikkust tõendav kanne e-kinnistusraamatus

3. Kehtivad metsainventeerimisandmed (alla 5 hektari suurusel kinnistul ei ole tarvis metsa inventeerida)

4. Kehtiv metsateatis

5. Raieõiguse võõrandamise leping, mis on allkirjastatud ostja ja müüa poolt kas paberkandjal või digitaalselt

Täna julgeme metsaomanikule soovitada raieõiguse võõrandamist, sest metsa oskuslikult majandades paneme aluse uuele metsapõlvele ning ka tulevastele generatsioonidele jääb koht kuhu minna seenele või lihtsalt metsa energeetilist mõju nautima.

2. Raieõiguse müük metsamaterjali väljaveo alusel

Raieõigust võib müüa ka müüdud metsamaterjali koguse alusel, kus omaniku tulu kujuneb välja müüdud metsamaterjali kogustest lahutades maha kulutused raiele ja äraveole. Sellise mitte-notariaalse lepingu sõlmimisel jääb maa omanikule ja tulu metsaraiest makstakse sõltuvalt kokkuleppest, kas 2/3 ettemaksuna või täies ulatuses pärast puidu realiseerimist.

tarbimislaenu intress

Selline raieõiguse tüüp annab kõige täpsema müügihinna, sest langetatud puitu ja selle müügikogust on lihtsam hinnata kui kasvavat metsa. Kõige suurem risk sellise lepingutüübi puhul on see, et reeglina soovib ostja juba raietööde ajal alustada puidu äraveoga, mistõttu ei pruugi omanik saada täielikku ülevaadet puidukogusest.

Täpseima tulemuse annab harvesteri väljatrükk, mille mõõtmisviga on +-2%. Lõpliku müügihinna aluseks on harvesteri väljatrükk ja kokkuostupunkti müügiaktid veoselehtedega.


Kuidas näeb protsess välja metsaomanikule?


Tuginedes inventeerimisandmetele ja metsateatisele vormistame raieõiguse lepingu, kus määratakse raieala, tingimused, tähtajad ja maksekohustused. Järgmiste etappide alustades metsamajandamise planeerimisest kuni puidu müügini ja raieala korrastamise eest vastutab metsameister. Läbipaistvuse tagamiseks on oluline suhelda ja anda teada raie algusest ja lõpust, tagasisidet puidumüügi hindadest ja müüdud sortimentide kogustest.

Tänapäevane raietehnika võimaldab hankida kvaliteetselt metsamaterjali, mille tööstus kasutab põhimõtteliselt 100% ära. Üks kahjustusteta puu jaotub järgmisteks puidusortideks kasvava hinna alusel: palk, peenpalk, paberipuit, küttepuu, raidmed (oksad, ladvad, tüveosad) ning igal sortimendil on oma kokkuostuhind.

Eestis on levinud peamiselt segametsad (v.a puhtmännikud või nõukogude ajal põllumaale istutatud puhtkuusikud), mistõttu saadakse metsamajandamisel palju erinevaid sortimente, mida hinnastatakse erinevalt ja ostetakse kokku erinevates kokkuostujaamades. Kogu sündmuste arenemise vältel nõustame ja abistame maaomanikku.

Täna julgeme metsaomanikule soovitada raieõiguse võõrandamist müüdud koguste põhjal koostöös usaldusväärse partneriga.

Vaata puidu kokkuostuhindasid 2018 aasta IV kvartalis SIIT. Puidu kokkuostuhinnad 2019. aasta I kvartali kohta saabuvad käesoleva aasta aprillis.

Metsamaa omaniku kohustused pärast raiet

Maaomanikul lasub kohustus 3 aasta jooksul pärast raieõiguse müüki deklareerida raieõiguse müügist saadud tulu Maksu-ja Tolliametis, kus võib maha arvestada näiteks taasmetsastamisele (maapinna mineraliseerimine, istutus, külv, hooldus, ulukitõrje) tehtud kulutused. Täpsed juhised raieõiguse müügist teenitud tulu kohta leiate Maksu-ja tolliameti artiklist (või meie lihtsustatud kokkuvõttest) . Tulumaksumäär aastal 2019 on 20%.

Teine oluline nõue maaomanikule on pärast raiet rakendada võtteid uue metsa kasvama minekuks. Üha enam metsaomanikke teeb kulutusi, et mets uueneks majanduslikult otstarbekate puuliikidega, mis on vastavuses puistu kasvukohatüübiga. Õiged valikud ja töövõtted täna tagavad juba 20 aasta pärast uue tulu metsaomanikule.

Meie pakume terviklahendust oma klientidele korraldades pärast raietöid ka maapinna mineraliseerimist, külvi ja istutamist ning edasist hooldust. Vajadusel korrastame ja puhastame kraavid!

Kuna omame isiklikku metsatehnikat ning kogenud meeskonda, teostame raietööd, olgu selleks sanitaar-, valgustus,- harvendus,- kujundus,- või mõni muu raie - iseseisvalt. Müües metsakinnistu otse metsafirmale, võite kindlad olla, et saate õiglase hinnapakkumise.Kui soovite lisainformatsiooni metsa müügi kohta, vaadake meie postitust METSA OST või võtke meiega ühendust!

Mis kujundab metsa hinna? Vaadake lähemalt postitusest METSA HIND

Kui teid huvitab näiteks metsamajanduskava, lugege metsakavast lähemalt: METSATSAMAJANDUSKAVA

Ostame raieõiguse teie metsakinnistul

Küsige hinnapakkumist võttes meiega ühendust telefonitsi või läbi kontaktivormi. Vastame reeglina juba järgmisel päeval ning hiljemalt 3 tööpäeva jooksul.